January 2012


Graffiti w Polsce 1940–2010 to “album, [który] zawiera unikatowy materiał zdjęciowy, przybliża sylwetki najciekawszych polskich twórców nurtu balansującego między spontaniczną, często nielegalną obecnością w przestrzeni publicznej a działalnością prowadzoną z dużym rozmachem, pod patronatem muzeów i galerii sztuki.”

W publikacji min.: Waldemar Pranckiewicz, You create me, 1998.

Podgladowa rozkładówka o projekcie You create me tutaj .

Graffiti w Polsce 1940–2010
Publikacja pod redakcją Tomasza Sikorskiego i Marcina Rutkiewicza
27 na 21 cm, 272 strony, blisko 500 zdjęć, oprawa twarda
Wydawnictwo Carta Blanca (Grupa PWN)
ISBN 978-83-7705-140-5

Więcej informacji o publikacji na specjalnym blogu.

Artwork Z - Project about lost / damaged / neglected / forgotten and vanishing artworks [English working title]
Coordination: Waldemar Pranckiewicz

The project undermines the general notion that artworks left unwatched last forever and then suddenly rediscovered can be put on a pedestal or the museum wall in a full glory. The process of disintegration is a part of every artwork; in addition, every piece or series is involved in a very specific set of circumstances and conditions.

The main objective of the project is to show different patterns and scenarios of disappearances, destructions or neglects happen to various types of art. Following situations will be taken into account: unintentional accidents, simulated destructions, cases of disappearances, ideological interventions, institutional and individual negligence. The project will also investigate the issue of storage and archiving of artworks.

The result of the study will be published and additionally a series of visual works will be made.

List of artists and cases related to the subject (last update - Feb 2012).

  • Iconoclasm in ancient and modern art, one of recent examples: destruction of the Bamiyan Buddha statues in Afghanistan in 2001.
  • Loss and damage caused by armed conflicts and war looting, cases of following artists: Katarzyna Kobro, Gustav Klimt.
  • The strategy of destruction as a way of articulation (including the use of the process of degradation),  cases of following artists: Robert Rauschenberg, Dieter Roth, Gordon Matta-Clark, Martin Kippenberger, Monika Sosnowska, Zbigniew Libera, Tomasz Sikorski, Hollis Frampton, Adam Marczynski, Wolf Vostell (Décollage), Gustav Metzger, Destruction in Art Symposium in London, 1966.
  • Accidents and disasters and their effect on art, cases of following artists: Marcel Duchamp, Bas Jan Ader, fires, floods.
  • Deliberate destructions, unintentional damage and negligence towards art, cases of following artists: Jacob Epstein, Naum Gabo, Martin Kippenberger, Kijewski/Kocur, Zbigniew Libera, Richard Serra, Alexander Rodchenko, Waldemar Pranckiewicz, Richard Prince.

Suggestions are very welcome. Please contact via e-mail: prancek@go2.pl
I am very interested in written and visual materials related to the subject; I am open to meet in person, talk over the phone or the Internet if necessary.

BIBLOGRAPHY

- Gamboni, Dario, The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion Books, 1997

- Failure, edited by Lisa Le Feuvre, Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2011

- Stiles, Kristine, The Story of the Destruction in Art Symposium and the “DIAS affect”. Published in Sabina Breitwieser, ed., Gustav Metzger. Geschichte Geschichte (Vienna & Ostfildern-Ruit: Generali Foundation and Hatje Cantz Verlag, 2005). p. 41-65.

- Katarzyna Kobro 1898 – 1951, Henry Moor Institute, Leeds, 1999

Z - Projekt o pracach Zaginionych/Zniszczonych/Zaniedbanych a także Zapomnianych i Znikających [Tytuł roboczy]
Koordynacja: Waldemar Pranckiewicz

Projekt dotyczy odczarowania powszechnego mniemania o sztuce jako wytworach, które pozostawione same sobie, trwają wieki, po czym kupione, podarowane lub odkryte na nowo trafiają na piedestał lub sale muzealne. Proces rozpadu jest częścią każdej pracy, a dodatkowo każda realizacja lub grupa prac jest uwikłana w specyficzne układy sił i relacji.

Głównym celem projektu jest ukazanie różnych wzorów/scenariuszy zaginięć, zniszczeń czy ogólnie pojętych zaniedbań. Sytuacje brane pod uwagę to: nieumyślne wypadki, symulowane zniszczenia, przypadki zaginięć i związane z tym okoliczności, ideologiczne interwencje, instytucjonalne i indywidualne zaniedbania. Projekt będzie także poruszał kwestię przechowywania i archiwizacji prac artystycznych.

Rezultatem badania będzie publikacja książkowa oraz nie wykluczone, iż seria prac wizualnych.

Omawiani artyści i przypadki/zjawiska/prace. Zestaw uaktualniany - Luty 2012.

  • Ikonoklazm, dawny i współczesny, np. zniszczenie posągów Buddy w Bamianie w 2001 roku.
  • Zaginięcia/zniszczenia spowodowane konfliktami zbrojnymi, Katarzyna Kobro, Gustav Klimt, wojenne grabieże.
  • Strategia niszczenia jako sposób artykulacji (także użycia procesu degradacji), min. Robert Rauschenberg, Dieter Roth, Gordon Matta-Clark, Martin Kippenberger, Monika Sosnowska, Zbigniew Libera, Tomasz Sikorski, Hollis Frampton, Adam Marczyński, Wolf Vostell (Décollage), Gustav Metzger, artyści uczestniczący w sympozjum Destruction in Art, London, 1966.
  • Wypadki i katastrofy, min. Marcel Duchamp, Bas Jan Ader, pożary, powodzie.
  • Świadome/nieświadome zniszczenia i zaniedbania, min. Jacob Epstein, Naum Gabo, Martin Kippenberger, Kijewski/Kocur, Zbigniew Libera, Richard Serra, Alexander Rodchenko, Waldemar Pranckiewicz, Richard Prince, Tomasz Sikorski.

W przypadku zainteresowania projektem i ew. sugestiami poproszę o kontakt pisemny: prancek@go2.pl
Interesują mnie związane z tematem materiały tekstowe i wizualne, jestem otwarty na spotkania, rozmowy telefoniczne lub przez Internet.

BIBLIOGRAFIA

- Gamboni, Dario, The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion Books, 1997

- Failure, edited by Lisa Le Feuvre, Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2011

- Stiles, Kristine, The Story of the Destruction in Art Symposium and the “DIAS affect”. Published in Sabina Breitwieser, ed., Gustav Metzger. Geschichte Geschichte (Vienna & Ostfildern-Ruit: Generali Foundation and Hatje Cantz Verlag, 2005). p. 41-65.

- Katarzyna Kobro 1898 – 1951, Henry Moor Institute, Leeds, 1999