Categories
Z

Z

Z – Projekt o pracach Zaginionych/Zniszczonych/Zaniedbanych a tak??e Zapomnianych i Znikaj─?cych [Tytu?? roboczy]
Koordynacja: Waldemar Pranckiewicz

Projekt dotyczy odczarowania powszechnego mniemania o sztuce jako wytworach, kt??re pozostawione same sobie, trwaj─? wieki, po czym kupione, podarowane lub odkryte na nowo trafiaj─? na piedesta?? lub sale muzealne. Proces rozpadu jest cz─???ci─? ka??dej pracy, a dodatkowo ka??da realizacja lub grupa prac jest uwik??ana w specyficzne uk??ady si?? i relacji.

G????wnym celem projektu jest ukazanie r????nych wzor??w/scenariuszy zagini─?─?, zniszcze?? czy og??lnie poj─?tych zaniedba??. Sytuacje brane pod uwag─? to: nieumy??lne wypadki, symulowane zniszczenia, przypadki zagini─?─? i zwi─?zane z tym okoliczno??ci, ideologiczne interwencje, instytucjonalne i indywidualne zaniedbania. Projekt b─?dzie tak??e porusza?? kwesti─? przechowywania i archiwizacji prac artystycznych.

Rezultatem badania b─?dzie publikacja ksi─???kowa oraz nie wykluczone, i?? seria prac wizualnych.

Omawiani arty??ci i przypadki/zjawiska/prace. Zestaw uaktualniany – Luty 2012.

  • Ikonoklazm, dawny i wsp????czesny, np. zniszczenie pos─?g??w Buddy w Bamianie w 2001 roku.
  • Zagini─?cia/zniszczenia spowodowane konfliktami zbrojnymi, Katarzyna Kobro, Gustav Klimt, wojenne grabie??e.
  • Strategia niszczenia jako spos??b artykulacji (tak??e u??ycia procesu degradacji), min. Robert Rauschenberg, Dieter Roth, Gordon Matta-Clark, Martin Kippenberger, Monika Sosnowska, Zbigniew Libera, Tomasz Sikorski, Hollis Frampton, Adam Marczy??ski, Wolf Vostell (D?Őcollage), Gustav Metzger, arty??ci uczestnicz─?cy w sympozjum Destruction in Art, London, 1966.
  • Wypadki i katastrofy, min. Marcel Duchamp, Bas Jan Ader, po??ary, powodzie.
  • ??wiadome/nie??wiadome zniszczenia i zaniedbania, min. Jacob Epstein, Naum Gabo, Martin Kippenberger, Kijewski/Kocur, Zbigniew Libera, Richard Serra, Alexander Rodchenko, Waldemar Pranckiewicz, Richard Prince, Tomasz Sikorski.

W przypadku zainteresowania projektem i ew. sugestiami poprosz─? o kontakt pisemny: prancek@go2.pl
Interesuj─? mnie zwi─?zane z tematem materia??y tekstowe i wizualne, jestem otwarty na spotkania, rozmowy telefoniczne lub przez Internet.

BIBLIOGRAFIA

– Gamboni, Dario, The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion Books, 1997

– Failure, edited by Lisa Le Feuvre, Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2011

– Stiles, Kristine, The Story of the Destruction in Art Symposium and the Ô??DIAS affectÔ?Ł. Published in Sabina Breitwieser, ed., Gustav Metzger. Geschichte Geschichte (Vienna & Ostfildern-Ruit: Generali Foundation and Hatje Cantz Verlag, 2005). p. 41-65.

– Katarzyna Kobro 1898 Ô?? 1951, Henry Moor Institute, Leeds, 1999